• Direct hondenbewaking nodig? Bel 06-55722030

 • Disclaimer

 • Deze website van DFL Security dient uitsluitend voor informatie en promotie doeleinden.
  Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed.
  DFL Security en eventuele gelieerde instellingen, streven ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is.
  Niettemin bestaat de mogelijkheid dat op deze website gepubliceerde informatie nu of in de toekomst onvolledig of verouderd is dan wel onjuistheden bevat.
  De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

 • DFL Security sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.
  Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt DFL Security geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites.
  Ook aanvaardt DFL Security geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
  De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor al hetgeen hij of zij vanuit deze website verstuurt.
  Het staat DFL Security vrij de inhoud van deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te wijzigen, dan wel deze website te sluiten.

 • DFL Security is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijziging of sluiting.
  Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  Noch door het inloggen op de website van DFL Security, noch door het anderszins gebruik maken van deze website ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met DFL Security.

 • Alle rechten van de inhoud (tekst, grafische voorstellingen) van deze site berusten uitsluitend bij DFL Security en/of haar leveranciers. Niets uit deze site mag zonder toestemming van DFL Security worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.
  Deze website van DFL Security is auteursrechtelijk beschermd.
  Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van DFL Security.
  Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en/of andere inzichten kan de tekst van deze disclaimer door DFL Security worden gewijzigd of aangepast.
  Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.